Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MEDFORCE.PL

 1. Sklep internetowy medforce.pl, działający pod adresem medforce.pl, prowadzony jest przez: Monikę Nowak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: „MedForce” Monika Nowak, z siedzibą w Gostyniu, ul. Śliwińskiego 21, 63-800 Gostyń, posiadającą numer NIP: 6991590714.
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Monikę Nowak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ,,MedForce” Monika Nowak z siedzibą w Gostyniu, za pośrednictwem sklepu internetowego www.medforce.pl (zwanego dalej: ,,Sklepem”) oraz zasady i warunki skupu towarów prowadzonego przez Monikę Nowak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ,,MedForce” Monika Nowak z siedzibą w Gostyniu.

SŁOWNICZEK

 1. Cena ostateczna– cena, która może się różnić od Ceny Sugerowanej i jest podawana w zależności od stanu Towarów zaoferowanych przez Sprzedawcę Klientowi;
 2. Cena sugerowana – cena oszacowana przez system, która może być na kolejnym etapie jej weryfikacji zmieniona i zawsze jest przedstawiona Klientowi do zaakceptowania;
 3. Czas przygotowania zamówienia– czas, w jakim Sprzedawca skompletuje zamówienie i przekaże zamówienie do wysyłki za pośrednictwem Dostawcy wybranego przez Klienta, spośród wymienionych w Regulaminie;
 4. Czas realizacji zamówienia– czas, w jakim Sprzedawca dostarczy Towar Klientowi;
 5. Dni robocze– wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 6. Dostawa – czynność faktyczna polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu;
 7. Dostawca– podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów, spośród wskazanych w niniejszym Regulaminie;
 8. Klient– każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie;
 9. Konsument– osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 10. Przedsiębiorca– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 11. Regulamin– niniejszy regulamin;
 12. Sklep– sklep internetowy działający pod adresem https://medforce.pl, sprzedający oferowane przez Sprzedawcę Towary za pośrednictwem Internetu;
 13. Sprzedawca– Monika Nowak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: ,,Medforce” Monika Nowak z siedzibą w Gostyniu (63-800), ul. Śliwińskiego 21, posiadająca nr NIP: 6991590714, posiadający nr REGON: 368173008, będąca jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego;
 14. Strona Internetowa Sklepu– strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.medforce.pl;
 15. Towar– produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy Sprzedaży;
 16. Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 • 1. Składanie i realizacja zamówień

Sklep prowadzi sprzedaż i skup Towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o Towarach Sklep zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu.

 • 1.1. Sprzedaż towarów
 1. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

 

 1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sklep 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

 

 1. Do dokonania zakupów w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu.

 

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (dalej: “Kodeks cywilny”), lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

 1. Klient, składając w Sklepie zamówienie, składa tym samym ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży zamawianych Towarów ze Sprzedawcą. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z tą chwilą zawarta zostaje Umowa Sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia. Jeżeli Towar jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia. Po zawarciu Umowy Sprzedaży Klient nie ma już możliwości zmiany treści Umowy Sprzedaży, w szczególności rodzaju zamówionego Towaru. Zamówienie zostanie zrealizowane przez Sprzedawcę zgodnie z zawartą Umową Sprzedaży.

 

 1. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:

 

 • wyboru zamawianych Towarów poprzez kliknięcie znaku „KUP” przy wybranym Towarze,
 • wyboru adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura, w przypadku zakupów dokonywanych przez podmioty w związku prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • wyboru sposobu płatności.
 • 2. Skup towarów
 1. Sklep, poza sprzedażą, dokonuje też skupu Towarów.

 

 1. Klient, w celu sprzedaży na skup na rzecz Sprzedawcy posiadanych przez siebie Towarów, musi postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na Stronie Internetowej Sklepu.

 

 1. Cena, którą Sprzedawca podaje po przejściu Klienta przez powyższe kroki (vide: 2ust. 2) jest Ceną Sugerowaną. Następnie Klient dokonuje wysyłki Towarów do Sprzedawcy, gdzie Towar zostanie poddany dalszej weryfikacji. Koszty wysyłki Towaru do Sprzedawcy ponosi Klient.

 

 1. Sprzedawca, w ciągu 48h po otrzymaniu przesyłki, podaje Klientowi Cenę Ostateczną, składając tym samym ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży z Klientem. Brak odpowiedzi ze strony Klienta w ciągu kolejnych 48h lub odmowa oznaczają, że oferta przestaje wiązać Sprzedawcę.

 

 1. Sprzedawca, w przypadku odrzucenia oferty, wysyła Towar do Klienta, a koszty przesyłki pokrywa Klient.

 

 1. Jeśli Klient przyjmie ofertę Sprzedawcy, umowa zostaje zawarta, a Sprzedawca jest zobowiązany do zapłaty ceny w ciągu 24h od otrzymania od Klienta potwierdzenia o przyjęciu oferty.
 • 3. Ceny towarów
 1. Ceny Towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie umieszczone są przy danym Towarze – takie ceny są wiążące w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 

 1. Wszystkie podawane na stronie Sklepu ceny:

 

 • wyrażone są w złotych polskich;
 • zawierają podatek VAT;
 • nie zawierają kosztów przesyłki.
 1. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Klienta zawsze wiąże jednak cena, która była umieszczona przy Towarze w momencie złożenia zamówienia.

 

 1. Każdorazowa akcja promocyjna przeprowadzana w Sklepie Internetowym, w regulaminie promocji określa warunki i zakres przeprowadzanej akcji promocyjnej. Jeśli regulamin akcji nie stanowi inaczej, promocje nie łączą się.

 

 • 4. Czas realizacji zamówienia
 1. Przy każdym Towarze podany jest przewidywany Czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas (liczony w dniach roboczych), w jakim Sprzedawca skompletuje zamówienie i przekaże do wysyłki za pośrednictwem Dostawcy, wybranego spośród dostępnych wariantów, przez Klienta. Czas, w jakim Sprzedawca przekaże zamówiony Towar do wysyłki do Klienta, nie jest równoznaczny z czasem koniecznym do jego dostarczenia Klientowi za pośrednictwem wybranej formy Dostawy (Czas realizacji zamówienia). Termin otrzymania przez Klienta przesyłki wynosi orientacyjnie: Czas przygotowania zamówienia + przewidywany czas Dostawy, i nie może przekraczać 30 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

 1. W razie opóźnienia Sklepu z realizacją zamówienia przekraczającego 30 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, Klient ma prawo wyznaczyć dodatkowy termin na realizację zamówienia, a po jego bezskutecznym upływie – odstąpić od Umowy Sprzedaży.

 

 1. Zamówienie na Towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki paczki określany jest na podstawie Towaru o najdłuższym czasie realizacji.

 

 

 • 5. Formy płatności
 1. Zapłaty za zakupione w Sklepie Towary Klient może dokonać:
 • osobiście, płacąc gotówką Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy, gdy wybraną formą płatności jest „płatność przy odbiorze”. Wówczas realizacja zamówienia rozpoczyna się wraz z zakończeniem składania zamówienia;
 • płatnością on-line, płacąc przelewem elektronicznym na rachunek bankowy Sprzedawcy. W tym przypadku realizacja złożonego przez Klienta zamówienia rozpocznie się dopiero po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności.
 1. Złożone zamówienia z wybraną opcją płatności on-line oczekują na wpłatę Klienta przez 10 dni od dnia złożenia zamówienia, po tym czasie nieopłacone zamówienie zostaje automatycznie anulowane.
 2. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy Sprzedaży.
 • 6. Formy dostawy
 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Unii Europejskiej.
 2. Towary objęte zamówieniem dostarczane są do Klienta na wskazany przez niego adres za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera INPOST, zgodnie z wybranym przez niego sposobem Dostawy i płatności.
 3. Termin otrzymania przez Klienta Towaru uzależniony jest od rodzaju Towaru i wybranego sposobu Dostawy oraz płatności:
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka biznesowa): 3-5 dni roboczych + Czas przygotowania zamówienia;
 • za pośrednictwem kuriera INPOST : 1 dzień roboczy + Czas przygotowania zamówienia;
 • w Paczkomacie (dostawa Towaru do wybranego Paczkomatu): 1-2 dni robocze + Czas przygotowania zamówienia;
 • odbiór osobisty w księgarni: 1 dzień roboczy + czas dostępności Towaru.
 1. Koszt Dostawy jest zależny od sposobu Dostawy i formy płatności. Cennik zawierający koszty Dostawy jest dostępny na Stronie Internetowej Sklepu.
 2. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju.
 • 7. Rękojmia
 1. Towary znajdujące się w ofercie Sklepu są w przeważającej części Towarami oryginalnymi, nowymi i niewadliwymi. W przypadku Towaru używanego, wszelkie wady Towaru są ujawione w opisie zamieszczonym przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Zawarcie Umowy Sprzedaży oznacza, iż Klient w pełni zapoznał się z opisem Towarów zamieszczonym przez Sprzedawcę i wyraża wolę ich zakupu.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Towary zgodne z opisem przedstawionym na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). W przypadku, gdy dostarczony Towar okaże się wadliwy (niezgodny z Umową Sprzedaży), Klient ma prawo złożyć oświadczenie wraz ze wskazaniem żądania:
 • obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę;
 • wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, Sklep może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Towaru.
 1. Pierwszym obowiązkiem Klienta, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@medforce.pl. Następnie, w celu skorzystania ze swoich uprawnień, Klient zobowiązany jest do odesłania wadliwego Towaru i opisu przyczyn jego reklamacji lub dostarczenia go osobiście do siedziby Sklepu.
 2. W przypadku odesłania reklamowanego Towaru bezpośrednio do centrali firmy, prosimy o przesłanie Towaru na następujący adres:

MEDFORCE MONIKA NOWAK

 1. Śliwińskiego 21
  63-800 Gostyń
  z dopiskiem: “reklamacja
 2. W przypadku, gdy Klient odeśle wadliwy Towar, a reklamacja zostanie uwzględniona przez Sprzedawcę, Sprzedawca zwróci mu koszt nadania takiej przesyłki na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne i wymagają uzupełnienia – przed rozpoznaniem reklamacji Sklep zwróci się do Klienta o uzupełnienie braków we wskazanym zakresie.
 4. Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane do 14 dni i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, od dnia otrzymania przez Sklep reklamacji.
 5. Gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sprzedawca wykona wskazane przez Klienta żądania zgodnie z przysługującymi mu prawami wymienionymi w niniejszym paragrafie.
 6. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwróci Klientowi pełną należność za zakupiony Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
 7. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jeśli wada towaru jest nieistotna.
 8. Istnieje również możliwość zaoferowania przez Sprzedawcę innego Towaru w zamian za Towar reklamowany, w przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, ale zgoda na jego wysłanie wymaga potwierdzenia przez Klienta w drodze e-mailowej przyjęcia takiej propozycji.
 9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu zakreślonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 10. Prawo odstąpienia od umowy
 11. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy, bez podania przyczyny, składając oświadczenie woli w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Klienta zrealizowanego zamówienia. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia Sprzedawcy przed jego upływem.
 12. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, ta jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy. Jeżeli Klient wybrał sposób zwrotu (dostarczenia) Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego kosztów, przekraczających koszty zwykłego sposobu dostarczenia.
 13. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 14. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru związane z dostarczeniem Towaru do Sklepu.
 15. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać: określenie adresata (zgodnie z danymi podanymi poniżej), datę zawarcia umowy/odbioru Towaru, imię, nazwisko oraz adres Klienta, informację o przedmiocie Umowy Sprzedaży, datę sporządzenia oraz stwierdzenie, że Klient odstępuje od umowy ze Sklepem Internetowym medforce.pl, jak również – w przypadku oświadczenia w wersji papierowej – winno być podpisane.
 16. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać listownie w wersji papierowej pod wskazany adres:

MEDFORCE MONIKA NOWAK

 1. Śliwińskiego 21
  63-800 Gostyń
  z dopiskiem: “zwrot
 2. Zwracany Towar powinien zostać wysłany na adres:

MEDFORCE MONIKA NOWAK

 1. Śliwińskiego 21
  63-800 Gostyń
  z dopiskiem: “zwrot
 2. Zwrot środków pieniężnych Klienta nastąpi w terminie 14 dni kalendarzowych przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, z zastrzeżeniem ust. 9.
 3. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 • 9. Dane osobowe
 1. Podawanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy zgodnie z Regulaminem. Dane te umieszczane są w bazie ,,MedForce” Monika Nowak, na co Klient, składając zamówienie, wyraża zgodę. Niepodanie koniecznych danych osobowych wyklucza możliwość zawarcia i wykonania umowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Podanie przez Klienta danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, ale konieczne do realizacji przez Sklep zamówienia.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Klienta następować będzie w oparciu o wyrażoną przez Klienta zgodę na przetwarzanie oraz ze względu na fakt, iż  przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania zawieranej z nim Umowy Sprzedaży, o której mowa w Regulaminie  – zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zmianami) i art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Podawane przez Klienta dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania przez Sprzedawcę Umowy Sprzedaży i skupu Towarów.
 5. Podawane przez Klienta dane osobowe niezbędne do zrealizowania zamówienia, tj. adres, imię, nazwisko, nazwa firmy, telefon, mogą zostać przekazane Dostawcy realizującemu wysyłkę w imieniu Sprzedawcy.
 6. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
 7. Dane osobowe Klienta nie zostaną przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacjom międzynarodowym.
 8. Klient ma prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji),
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
 1. Klient ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych.  Wycofanie zgody na przetwarzanie następuje za pośrednictwem poczty e-mail, przesyłając takie zgłoszenie na adres mailowy: biuro@medforce.pl. Skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 2. Klient  ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 3. Dane osobowe Klienta, ze względów podatkowych, będą przechowywane przez okres pełnych 5 lat od daty złożenia zamówienia.
 4. Administratorem danych osobowych Klienta jest Monika Nowak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „MedForce” Monika Nowak, z siedzibą w Gostyniu, ul. Śliwińskiego 21, 63-800 Gostyń, tel. +48 579 522 589, e-mail: biuro@medforce.pl.
 5. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
 • 10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Klient posiada w szczególności następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
 • Klient może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Pod wskazanym linkiem znajduje się strona internetowa działająca na poziomie Unii Europejskiej, stanowiąca punkt dostępu dla Konsumentów i Przedsiębiorców, służący pozasądowemu rozstrzyganiu sporów wynikających z internetowych Umów Sprzedaży lub umów o świadczenie usług.
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl).
 • 12. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 17.09.2018 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza, w jakimkolwiek zakresie, praw przysługujących Konsumentom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani też nie może być w taki sposób interpretowane.
 4. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony medforce.pl. Klient, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, może w dowolnym momencie wyłączyć akceptację plików cookies lub wymagać od przeglądarki internetowej każdorazowej zgody na skorzystanie z zawartości pliku cookies. W przypadku nieakceptowania plików cookies korzystanie ze Sklepu może być utrudnione.
 5. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy i jego domeny internetowej należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 6. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.